HET WAARBORGFONDS BETAALT SCHADE DOOR RAMKRAKEN
20 december 2018 
in Schade

HET WAARBORGFONDS BETAALT SCHADE DOOR RAMKRAKEN

De verplichtingen van het Waarborgfonds Motorverkeer zijn vastgelegd in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM), met name in artikel 25. Het Waarborgfonds is opgericht om slachtoffers van schade door een motorvoertuig te compenseren, wanneer zij de verzekeraar van de schadeveroorzaker niet kunnen aanspreken. Omdat de dader en dus de verzekeraar onbekend is, de dader zijn voertuig niet verzekerd heeft of omdat het voertuig gestolen is. Het kan dan gaan om schade aan een auto, letselschade of schade aan materiële goederen. Dat laatste zal met ramkraken voornamelijk het geval zijn.

Schade in het verkeer
Als we gemakshalve aannemen dat het veroorzakende voertuig bekend en verzekerd is, komen we voor het antwoord op bovenstaande vraag meestal uit bij het domein van de gestolen voertuigen.

Voordat we hier dieper op ingaan, nemen we eerst nog een tussenstap. Volgens artikel 3 van de WAM, beperkt deze wet zich tot schade ‘in het verkeer’. Men zou kunnen stellen dat het gebruiken van een auto als een soort ‘sloopgereedschap’ om een muur of kluis te kraken buiten schade ‘in het verkeer’ valt. Maar rechters hebben in het verleden bepaald dat het ‘verkeersrisico‘ ruim moet worden geïnterpreteerd. Daardoor vallen dit soort acties in basis wel onder de WAM. Niet onder ‘verkeer’ valt echter het meenemen of stelen van goederen. De dekking beperkt zich daarom sowieso tot de schade veroorzaakt door de aanrijding zelf. Eventueel gestolen geld zal niet vergoed worden. Ook schade door een brand die is aangestoken om de sporen te wissen, vallen buiten ‘veroorzaakt in het verkeer’.

Gestolen voertuig
Verder moet worden vastgesteld dat de auto daadwerkelijk gestolen is. Wanneer er geen inbraaksporen in de auto te zien zijn en geweld tegen de eigenaar niet bewezen kan worden, zal de schade door de verzekeraar van het voertuig vergoed worden. Daarnaast is belangrijk dat de auto niet is weggenomen onder verwijtbare omstandigheden bij de oorspronkelijke eigenaar. Als de eigenaar de auto bijvoorbeeld niet goed heeft afgesloten, is hij daarmee zelf mede aansprakelijk voor de gevolgschade en daarmee ook zijn autoverzekeraar. Is de auto inderdaad gestolen of door geweld verkregen, dan komt het Waarborgfonds in beeld. Er moet dan nog wel aan bepaalde bewijseisen zijn voldaan, zoals politieaangifte. Het Waarborgfonds vergoedt trouwens geen schade aan het motorvoertuig dat voor de ramkraak is gebruikt.

Feit of fabel?
Dat is dus afhankelijk van de specifieke situatie. Wanneer aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, kan het Waarborgfonds in actie komen. Wordt niet aan alle voorwaarden voldaan, kan het Waarborgfonds niet vergoeden. Zoals zo vaak, ligt de waarheid dus in het midden.

Bron: VVP

Over de schrijver
Reactie plaatsen